Chen Taiji Guan Dao
(Da Dao)


1. General Guan Carries Broadsword (Guan Sheng Ti Dao Shang Ba Qiao)
2. Clouds Over the Head (Bai Yun Gai Ding Cheng Ying Hao)
3. Holding the Moon (Ju Dao Mo Qi Huai Bao Yue)
4. Three Upward Movements (Shang San Dao He Sha Xu Chu)
5. Three Downward Movements (Xia San Dao Jing Tui Cao Cao)
6. White Ape Draws the Broadsword (Bai Yuan Tuo Dao Wang Shang Kan)
7. Entire Circular Movement (Quan Wu Hua)
8. Tiger Leaps Suddenly (Yi Peng Hu Jiu Di Fei Lai)
9. Parting Mane (Fen Zong Dao Nan Zhe Nan Dang)
10. Cross Broadsword (Shi Zi Dao Pi Kan Xiong Huai)
11. Turning Waist and Twisting Root (Mo Yao Dao Hui Tou Pan Gen)
12. Circulate and Strike Upward (Wu Hua Sa Shou Wang Shang Kan)
13. Holding the Moon (Ju Dao Mo Qi Huai Bao Yue)
14. Circulate and Strike Downward (Wu Hua Sa Shou Wang Xia Kan)
15. Holding the Moon (Luo Zai Huai Zhong You Bao Yue)
16. Entire Circular Movement Twist Body Strike (Quan Wu Hua Shua Dao Fan Shen Kan)
17. Backward Strike (Ci Hui Yi Ju He Ren Hun)
18. Circulate and Strike Down (Wu Hua Wang Zuo Ding Xia Shi)
19. Clouds Over the Head (Bai Yun Gai Ding You Zhuan Hui)
20. Circulate and Strike Upward (Wu Hua Fan Shen Wang Shang Kan)
21. Lift Up Green Dragon (Zai Ju Qing Long Kan Si Ren)
22. Circulate and Strike Downward (Wu Hua Wang You Ding Xia Shi)
23. Clouds Over the Head (Bai Yun Gai Ding You Zhuan Hui)
24. Offer Wine, Pick Up Cloak, Suddenly Turning Back (Di Jiu Tiao Pao Meng Hui Tou)
25. Bronze Gavel (Hua Dao Zhuan Xia Tong Pan Gan)
26. Double Kick (Wu Hua Shuang Jiao Shui Gan Zu)
27. Iron Bar (Hua Dao Zhuan Xia Tie Men Shuan)
28. Rolling Curtain (Juan Lian Dao Tui Nan Zhe Bi)
29. Crossing Strike (Shi Zi Yi Dao Wang Ju Qi)
30. Dragon Wades in the Water (Fan Shen Zai Ju Long Tan Shui)