Chen Taiji Straight Sword
(Dan Jian)


1.Taichi Sword Beginning Posture (Taijijian Chu Shi)   
2.Face the Sun (Chao Yang Jian)
3.Immortal Pointing the Way (Xian Ren Zhi Lu)     
4.Green Dragon Flies Out of Water (Qing Long Chu Shui)  
5.Knee-protecting Sword (Hu Xi Jian)     
6.Closing the Gate Form (Bi Men Shi)
7.Green Dragon Flies Out of Water (Qing Long Chu Shui)
8.Turn Body And Chop with Sword (Fan Shen Xia Pi Jian)
9.Green Dragon Turns Its Body (Qing Long Zhuan Shen)
10.Diagonal Flying Form (Xie fei Shi)
11.Spread Wings and Bow Head (Zhan chi Dian Tou)
12.Beat Grass and Find the Snake (Bo cao Xun She)
13.Gold Rooster Stand on One Leg (Jin ji Du Li)
14.Immortal Pointing the Way (Xian ren Zhi Lu)
15.Cover and Pull Back (Gai lan Shi)
16.Ancient Tree Roots (Gu Shu Pan Gen)
17.Hungry Tiger Pounces on Prey (E Hu Pu Shi)
18.Green Dragon Swings Its Tail (Qing Long Bai Wei)
19.Backward Arm Circling (Dao Juan Hong)
20.Wild Horse Leaping Ravine (Ye Ma Tiao Jian)
21.White Snake Spits Out (Bai She Tu Xin)
22.Black Dragon Swings Tail (Wu Long Bai Wei)
23.Zhongkui's Sword (Zhong Kui Zhang Jian)
24.Luohan Subduing Dragon (Luo Han Xiang Long)
25.Black Bear Turns Backward (Hei Xiong Fan Bei)
26.Swallow Pecks the Mud (Yan Zi Zhuo Ni)
27.White Snake Spits Out (Bai She Tu Xin)
28.Diagonal Flying Form (Xie Fei Shi)
29.Hawk & Bear's Battle of Wits (Ying Xiong Dou Zhi)
30.Swallow Pecks the Mud (Yan Zi Zhuo Ni)
31.Pluck Star and Return It (Zhai Xing Huan Dou)
32.Scoop Moon from Under Sea (Hai Di Lao Yue)
33.Immortal Pointing the Way (Xian Ren Zhi Lu)
34.Phoenix Dips Its Head (Feng Huang Dian Tou)
35.Swallow Pecks the Mud (Yan Zi Zhuo Ni)
36.White Snake Spits Out (Bai She Tu Xin)
37.Diagonal Flying Form (Xie Fei Shi)
38.Push Leftward (Zuo Tuo Qian Jin)
39.Push Rightward (You Tuo Qian Jin)
40.Swallow Pecks the Mud (Yan Zi Zhuo Ni)
41.White Ape Presents Fruits (Bai Yuan Xian Guo)
42.Flowers Falling Form (Luo Hua Shi)
43.Jab Upward then Downward (Shang Xia Xie Ci)
44.Diagonal Flying Form (Xie Fei Shi)
45.Nezha Searches the Sea (Ne Zha Tan Hai)
46.Boa Turns Itself Around (Guai Mang Fan Shen)
47.Weituo Presents Pounder (Wei Tuo Xian Chu)
48.Mill Stone Turning Sword (Mo Pan Jian)
49.Return to Origin Posture (Taijijian Huanyuan)