18-Movement Form (Shi Ba Shi)
陳氏太極拳精要十八式

1. Preparing Form 起势 (Qi Shi)
2. Buddha's Warrior Attendant Pounds Mortar 金剛捣碓 (Jin Gang Dao Dui)
3. Lazily Tying Coat 懶扎衣 (Lan Zha Yi)
4. Six Sealing and Four Closing 六封四閉 (Liu Feng Si Bi)
5. Single Whip 單鞭 (Dan Bian)
6. White Goose Spreads Wings 白鵝亮翅 (Bai E Liang Chi)
7. Walking Obliquely 斜行 (Xie Xing)
8. Brushing Knees 摟膝 (Lou Xi)
9. Stepping Lightly 拗步 (Ao Bu)
10. Covering Hand Punch 掩手肱拳 (Yan Shou Gong Quan)
11. High Pat on Horse 探馬 (Gao Tan Ma)
12. Left Heel Kick 左蹬跟 (Zuo Deng Gen)
13. Jade Maid Works Shuttles 玉女穿梭 (Yu Nu Chuan Suo)
14. Cloud Hands 運手 (Yun Shou)
15. Turn Back and Wave Double Lotus 轉身雙擺蓮 (Zhuan Shen Wai Bai Lian)
16. Head On Blow 當頭炮 (Dang Tou Pao)
17. Buddha's Warrior Attendant Pounds Mortar 金剛搗碓 (Jin Gang Dao Dui)
18. Closing Form 收式 (Shou Shi)